Disclaimer

Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de website van Temphalla

 

Het gebruik van de website van Temphalla (hierna 'Temphalla') veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Temphalla. Mocht u niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van Temphalla, dan vragen wij u deze website niet te gebruiken.

De gebruiker erkent dat de website van Temphalla teksten, tekeningen, foto's, films, beelden en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en die toebehoren aan Temphalla. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Temphalla de informatie die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden, behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik. Copyright van de foto's berust bij de individuele fotografen van Temphalla. Deze foto’s mogen in geen geval gereproduceerd worden zonder toestemming van de makers. Sommige documenten en foto's waarvan Temphalla de auteursrechten niet bezit, kunnen eveneens op deze website gepubliceerd worden. Alle rechten zijn hiervan gevrijwaard en toestemming om deze te kopiëren dient aangevraagd te worden aan de copyright eigenaars (de bronnen zijn aangegeven op deze website).

Het gebruik van de website en zijn inhoud is enkel toegestaan voor privé-doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persartikels en elke andere publieke documentatie is toegestaan in publieke communicaties op voorwaarde dat de bron hiervan weergegeven wordt.

Deze website en de inhoud ervan zijn gemaakt voor uw gebruiksgemak. Temphalla kan niet garanderen dat zijn webpagina's volledig zijn of vrij zijn van fouten en/of vergissingen. Temphalla behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen op de website of de toegang ertoe te ontzeggen.

Temphalla neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn, maar Temphalla geeft geen garantie omtrent deze accuraatheid. Alle gebruikers zijn het ermee eens dat alle toegang tot en gebruik van de website en zijn inhoud op eigen risico is. Noch Temphalla, noch de derde partij die betrokken is bij het creëren, produceren en voorzien van inhoud, kunnen aansprakelijk gesteld worden. Temphalla is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade of winstderving of voor welke schade dan ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze website.

Temphalla kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard dan ook, die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) de website.

Voor het gebruiksgemak kan het gebeuren dat Temphalla links toevoegt naar andere websites die eigendom zijn van, of beheerd worden door, derde partijen. Bij het gebruiken van deze links, wordt de gebruiker verondersteld om de regels met betrekking tot die websites te bekijken en tevens te aanvaarden alvorens deze websites te gebruiken. Hij aanvaardt expliciet dat Temphalla geen controle heeft over de inhoud van deze websites en dus ook niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de inhoud die gecreëerd of gepubliceerd wordt op deze websites.

Bij het versturen van gegevens naar onze server, bijvoorbeeld via e-mail of via webpagina's van Temphalla, gaat u met het volgende akkoord:

  • De gegevens die u verstuurt zijn niet illegaal en/of bevatten geen illegale elementen;
  • U zal de nodige inspanningen leveren om virussen en andere lasterlijke of destructieve onderdelen te scannen en tevens te verwijderen alvorens uw gegevens te versturen;
  • U zal geen actie tegen ons ondernemen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft, en u aanvaardt eveneens om ons vrij te stellen van acties tegen ons door derde partijen met betrekking tot de gegevens die u ons gestuurd heeft;
  • Tijdens het gebruik van de website van Temphalla kunnen bepaalde cookies bewaard worden op uw computer. Het hoofddoel van cookies is het stroomlijnen van uw gebruik van deze website. U kunt kiezen of u cookies aanvaardt of weigert door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat indien u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, sommige onderdelen van deze website mogelijk niet toegankelijk voor u zijn of niet correct werken.

 
Alle persoonlijke gegevens worden in vertrouwen behandeld en verwerkt overeenkomstig de relevante wetgeving.

Temphalla en logo zijn een handelsmerk. De productnamen van Temphalla zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Temphalla en eigendom van Temphalla. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven waarmee deze worden geassocieerd. Uw toegang tot deze website mag niet beschouwd worden als toelating om gelijk welke vorm van licentie te verkrijgen met betrekking tot de merken die op deze site getoond worden, zonder enige schriftelijke toestemming van Temphalla of de betrokken derde partij - eigenaar.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Disclaimer: algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik en inhoud van de website van Temphalla, kan u dat doen via e-mail.